Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy jest prowadzony przez:
STUFF, Polna 28c/7, 43-251 Pawłowice.  E-mail: biuro@projectarr.com


SŁOWNICZEK:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

FIRMA- STUFF, ul.Polna 28c/7, 43-251 Pawłowice

Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę STUFF sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową http://projectarr.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Firmę STUFF w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. 
 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 

§ 3 Zasady korzystania

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. 

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie STUFF drogą mailową. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.   

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma STUFF zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.  
 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie STUFF oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę STUFF zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy STUFF o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Firma STUFF zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  

5. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy STUFF nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma STUFF poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma STUFF może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma STUFF będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma STUFF będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy STUFF), Firma STUFF dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 

8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy STUFF), Firma STUFF może anulować zamówienie w całości. 

9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma STUFF zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

10. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę STUFF, o którym mowa w ust. 7-8 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie STUFF umowne prawo odstąpienia. Firma STUFF może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 

11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma STUFF nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę STUFF przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę STUFF. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub na adres poczty email Firmy STUFF. 

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

§ 7 Formy płatności

Zapłaty można dokonać:  

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na poniższe dane:

Numer rachunku odbiorcy: 63 1020 3378 0000 1302 0280 9028
Nazwa odbiorcy: STUFF
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW
bądź:
b) płatności on-line PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182
c) płatności on-line PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

 

§ 8 Realizacja zamówień

1. Firma STUFF zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany tylko w obrębie terytorium Polski. Firma STUFF może tego dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Dostawa za granicę według cen podanych na stronie Firmy STUFF

3. Firma STUFF nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firma STUFF o stwierdzonej niezgodności. W przypadku Klienta będącego Konsumentem przedawnienie prawa do zgłoszenia reklamacji liczone od dnia spostrzeżenia wady nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

2. Firma STUFF w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. Warunkiem koniecznym, aby Firma STUFF rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy STUFF i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy STUFF.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma STUFF naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy STUFF z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie STUFF za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę STUFF są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma STUFF może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy STUFF.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. 

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), za wyjątkiem:  

a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, Ebooków w postaci plików, Utworów mp3, Albumów mp3, Gier Cyfrowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta; 

b) prasy; 

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

d) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie STUFF produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi tylko początkowo Klient, zostanie on bowiem zwrócony wraz należnością główną. Firma STUFF zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność. Firma STUFF może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Firma STUFF nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Firma STUFF dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. W wypadku prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem Firma STUFF  zwróci Klientowi także koszty wysyłki. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Firma STUFF nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma STUFF nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie STUFF numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie STUFF takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma STUFF nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

§ 13 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę STUFF danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę STUFF danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę STUFF usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę STUFF, tj. STUFF, ul.Polna 28c/7, 43-251 Pawłowice.


3. Firma STUFF przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności. – trzeba o tym pamietać

§ 14 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę STUFF w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.  

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera wysyłając wiadomość e-mail na adres Firmy STUFF.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Firma STUFF dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Firma STUFF nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.  

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma STUFF nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie STUFF statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą STUFF rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy STUFF. 

10. Firma STUFF zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę STUFF, nie wcześniej niż w dniu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  

11. Klient akceptując ten regulamin oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data